Klub MKS "Bzura" Ozorków otrzymuje dofinansowanie z budżetu Miasta Ozorkowa - Dziękujemy !!!

Następne spotkanie:

sezon 2022/2023

Poprzednie spotkanie

Bzura - Sparta Grodzisk Mazowiecki 1:3

O Klubie

Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków:

Herb:

Logo MKS Bzura Ozorków

Rok założenia: 1948

Statut MKS Bzura Ozorków

Statut MKS Bzura.html

Numer konta do wpłat:

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
PL: 43 8786 0001 0000 1010 2000 0001

W tytule “Darowizna, miesiąc…. Imię i Nazwisko dziecka”

Adres:
ul. Traugutta 2
95-035 Ozorków
Polska

E-mail:

administracja@mksbzura.pl

Barwy Klubowe:
biało-niebieskie-białe

Hala Sportowa:
ul. Traugutta 2
95-035 Ozorków
Polska

STATUT

MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO “BZURA” – OZORKÓW

 

Rozdział I.

 

Nazwa, siedziba władz, teren i zakres działania, charakter prawny, barwy klubowe.

 

 • 1.

 

Klub nosi nazwę: Miejski Klub Sportowy “Bzura” – Ozorków, zwany w dalszej części MKS “Bzura” z siedzibą w Ozorkowie.

 

 • 2.

 

 1. MKS “Bzura” zajmuje się w zakresie podstawowym programowaniem i organizowaniem kultury fizycznej i sportu przy szerokiej współpracy z władzami miasta Ozorkowa i szkołami.
 2. MKS “Bzura” może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

 • 3.

 

Terenem działania MKS “Bzura” jest województwo łódzkie.

 

 • 4.

 

MKS “Bzura” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej wpisanym do rejestru i posiadającym osobowość prawną.

 

 • 5.

 

MKS “Bzura” jest członkiem polskich związków sportowych i działa zgodnie z niniejszym statutem a także z wydanymi przez to stowarzyszenie przepisami i wytycznymi.

 

 • 6.

 

MKS “Bzura” używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

 • 7.

 

Barwami MKS “Bzura” są kolory: biały-niebiesko-biały. Godło i sztandar klubowy według kompozycji plastycznej wybranej przez władze klubu a zatwierdzonej przez właściwy organ administracji państwowej, musi w swej kompozycji zawierać barwy klubowe oraz skrót literowy – MKS “Bzura” – Ozorków.

 

 • 8.

 

MKS “Bzura” prowadzi swą podstawową działalność przede wszystkim w oparciu o pracę społeczną członków i działaczy.

 

 

ROZDZIAŁ II.

 

Cel i środki działania

 

 • 9.

 

Celem podstawowej działalności MKS “Bzura” jest:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla uprawiania sportu kwalifikowanego oraz pobudzanie i inspirowanie społecznej aktywności w sferze kultury fizycznej i rekreacji.
 2. Przygotowanie zawodników do startów w imprezach krajowych i zagranicznych.
 3. Kształtowanie u zawodników i pozostałych członków właściwych cech i postaw moralnych i obywatelskich oraz walorów kultury osobistej, szacunku do pracy, a także dyscypliny i obowiązkowości.
 4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników ćwiczących.

 

 • 10.

 

MKS “Bzura” realizuje swe cele poprzez:

 1. Utrzymywanie właściwej bazy technicznej dla uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych i rekreacycjnych.
 2. Prowadzenie opieki sportowo-lekarskiej.
 3. Zatrudnienie kwalifikowanych trenerów i instrutorów.
 4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych we własnym zakresie oraz udział zawodników w innych imprezach krajowych i zagranicznych.
 5. Propagowanie wśród społeczeństwa sportu i wychowania fizycznego poprzez udostępnianie obiektów sportowych, organizowanie imprez masowych.
 6. Organizowanie stosownych form w zakresie życia towarzyskiego dla członków i sympatyków.

 

ROZDZIAŁ III.

 

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki

 

 • 11.

 

 1. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne jako członkowie wspierający.
 2. Warunkiem przyjęcia na członka klubu jest złożenie pisemnej deklaracji.
 3. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Klubu.

 

 • 12.

 

Członkowie klubu mają prawo:

 1. a) wybierania i wybieralności do organów klubu,
 2. b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności klubu,
 3. c) bezpłatnie korzystać z obiektów sportowych należących do klubu,
 4. uczestniczyć w obradach organów klubu.

 

 

 

 

 • 13.

 

Członek klubu ma obowiązek:

 1. a) regularnie opłacać składki członkowskie,
 2. b) czynnie uczestniczyć w pracach klubu,
 3. c) bronić dobrego imienia klubu,
 4. d) przestrzegać zasad statutu.

 

 • 14.

 

 1. Członkostwo klubu ustaje na skutek:
 2. a) wystąpienia,
 3. b) wykreślenia,
 4. c) wykluczenia.
 5. Członek klubu może z niego wystapić składając pisemne oświadczenie.
 6. Wykreślenie członka następuje w przypadku:
 • śmierci członka,
 • niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy.
 1. Wykluczenie członka może nastąpić z ważnych przyczyn:
 2. a) umyślnego działania na szkodę klubu,
 3. b) uporczywego niewykonywania podstawowych obowiązków członkowskich.
 4. Wykreślenie członka następuję decyzją Zarządu, natomiast wykluczenie – uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

ROZDZIAŁ IV.

 

Władze MKS “Bzura”

 

 • 15.

 

Władzami MKS “Bzura” są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 • 16.

 

Kadencja władz MKS “Bzura” trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

 

 • 17.

 

Władze MKS “Bzura” mają prawo dokoptować do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji w liczbie nieprzekraczającej 1/2 członków władz pochodzących z wyboru.

 

 • 18.

 

 1. Najwyższą władzą MKS “Bzura” jest Walne Zebranie członków.
 2. Walne Zebrania mogą być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 3. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział:

1). delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w sekcjach według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd,

2). członkowie ustępujących władz.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd MKS “Bzura” conajmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem.

 

 • 19.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności merytorycznej i finansowo-gospodarczej MKS “Bzura”.
 2. Zatwierdzanie perspektywicznych planów i programów rozwoju sportu wyczynowego.
 3. Ocena sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalanie Statutu bądź zmian w Statucie oraz podejmowanie decyzji w przypadku wniosku o likwidację MKS “Bzura”.
 5. Wybór władz MKS “Bzura”.
 6. Uchwalanie decyzji o zbyciu nieruchomości MKS “Bzura”.
 7. Podejmowanie innych uchwał w innych sprawach wniesionych na obrady, a nie należących do kompetencji innych władz MKS “Bzura”.

 

 • 20.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby delegatów w pierwszym terminie, a wdrugim terminie – bez względu na liczbę delegatów.
 2. Uchwały Walnego Zebrania w sprawach:

1/ zmiany bądż uchwalenia statutu,

2/ zbycia majątku nieruchomego MKS “Bzura”,

3/ likwidacji MKS “Bzura”

            wymagają większości 2/3 głosów w obecności conajniej połowy liczby delegatów.

 

 • 21.

 

 1. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie. Kandydatów do władz Klubu ma prawo zgłosić ustepujący Zarząd oraz każdy członek obecny na zebraniu.
 2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym stosownie do Uchwały Walnego Zebrania w tym przemiocie.

 

 • 22.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd MKS “Bzura”

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3/ na pisemny wniosek conajmniej 1/3 liczby członków MKS “Bzura”.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 1 m-ca od daty wystąpienia i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 • 23.

 

Conajmniej raz na dwa lata Zarząd MKS “Bzura” powinien zwołać zebranie sprawozdawcze.

 

 

 • 24.

 

 1. Zarząd MKS “Bzura” jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.
 2. Skład liczebny Zarządu nie może przekroczyć 15 osób działających społecznie w tym:

1/ prezesa,

2/ v-ce prezesów,

3/ sekretarza,

4/ członków.

 1. Zarząd wybiera spośród siebie na zebraniu konsttucyjnymPrezesa MKS “Bzura”, dokonuje podziału funkcji i zadań oraz wybiera Prezydium kierujące bieżącą pracą między posiedzeniami Zarządu.
 2. W skład Zarządu wchodzi z urządu kierownik MKS “Bzura”, powoływany przez Zarząd.

 

 • 25.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie MKS “Bzura” i działanie w jego imieniu na zewnątrz,

2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3/ zatwierdzanie rocznych planów działalności sportowej, gospodarczej i planu budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,

4/ powoływanie i likwidacja sekcji sportowych, atakże w miarępotrzeb innych agend aktywizujących działalność MKS “Bzura”, angażowanie i opiniowanie kadry szkoleniowej oraz zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

5/ powoływanie osób na stanowiska:

 • kierownika,
 • głównego księgowego,

6/ zarządzanie majątkiem oraz funduszami MKS “Bzura”,

7/ zatwierdzanie wniosków na odznaczenia państwowe, resortowe i klubowe,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania MKS “Bzura” do stowarzyszeń sportowych,

9/ zatwierdzanie określonych planów działaności gospodarczej MKS “Bzura”,

10/ zwoływanie Walnych Zebrań oraz okresowych zebrań sprawozdawczych,

11/ wnioskowanie do Walnego Zebrania listy kandydatów do przyszłego Zarządu MKS “Bzura”.

 

 • 26.

 

W okresie między posiedzeniami Zarządu MKS “Bzura”, jego uprawnienia posiada Prezydium. W skład Prezydium wchodzi Prezes i V-ce Prezes.

 

 • 27.

 

Uchwały Zarządu i jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy członków.

 

 • 28.

 

 1. Komisja Rewizyjna może składać się z 3 osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie kontroli gospodarczej i jest dla MKS “Bzura” organem nadzoru i kontroli.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczący może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 • 29.

 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1/ dokonywanie conajmniej dwa razy w roku kontroli, badań oraz oceny całokształtu działalności statutowej MKS “Bzura” z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2/ badanie zgodności regulaminów wewnętrznych z treścią statutu MKS “Bzura”,

3/ przedstawianie Zarządowi sprawozdań z bieżących prac komisji oraz wniosków usprawniających,

4/ składanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu w przedmiocie udzielenia absolutorium ustepującemu Zarządowi,

5/ inicjowanie w uzasadnionych przypadkach zwołania Nadzwyczajnego walnego Zebrania.

 

 

ROZDZIAŁ V.

 

Sekcja sportowa

 

 • 30.

 

Sekcje sportowe powołuje i lkwiduje Zarząd MKS “Bzura”.

 

 • 31.

 

Władzami sekcji jest Zarząd sekcji.

 

 • 32.

 

Zarząd sekcji powołuje Zarząd klubu.

 

 • 33.

 

Zarząd sekcji:

1/ kieruje działanością sekcji,

2/ realizuje plany uchwalone przez Zarząd Klubu,

3/ zarządza przekazanym majątkiem i środkami finansowymi przekazanymi przez Zarząd oraz środkami wypracowanymi przez siebie.

 

Sekcje sportowe i ich Zarządy działają zgodnie ze Statutem MKS “Bzura” i opracowanym regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd MKS “Bzura”.

 

ROZDZIAŁ VI.

 

Fundusze i majątek.

 

 • 34.

 

Na fundusze MKS “Bzura” składają się:

1/ dochody z własnej działaności gospodarczej, prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych,

2/ dochody z imprez sportowych i za wynajem obiektów,

3/ wpłaty ze składek członkowskich i wpisowego,

4/ dotacje z funduszów rozwoju kultury fizycznej i miejskich,

5/ dotacje i świadczenia osób prawnych oraz osób fizycznych,

6/ inne dotacje, świadczenia i subwencje.

 

 • 35.

 

Majątek MKS “Bzura” stanowią:

1/ nieruchomości,

2/ ruchomości,

3/ wierzytelności,

4/ fundusze.

 

 • 36.

 

 1. Do zbywania majątku nieruchomego MKS “Bzura” uprawnione jest wyłącznie Walne Zebranie.
 2. Do obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd MKS “Bzura”.
 3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu MKS “Bzura” oraz oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych upoważniony jest Prezes i wyznaczony V-ce Prezes MKS “Bzura” lub ustanowieni przez nich pełnomocnicy działający w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

 

ROZDZIAŁ VII.

 

Likwidacja lub rozwiązanie MKS “Bzura”.

 

 • 37.

 

Uchwała o lkwidacji bądź rozwiązaniu się MKS “Bzura” określi sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek MKS “Bzura”.

 

ROZDZIAŁ VIII.

 

 • 38.

 

Do prowadzenia swojej działaności MKS “Bzura” korzysta z obiektów sportowych zlokalizowanych przy ulicy Łęczyckiej oraz Hali Sportowej przy ul. Traugutta 2.

Warunki korzystania z w/w obiektów określi porozumienie zawierane pomiędzy urządem Miasta a Klubem.

 

 • 39.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują;

“Prawo o stowarzyszeniach” z 7.04. 1989 – Dz.U. Nr 20″98 z późniejszymi zmianami,

ustawa o kulturze fizycznej z 3.07 1984r.